V oblasti lektoringu a tréningov spolupracujem s:

IA_MPSVR_SR_1.jpg

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

14333116_1375018479190022_65203535191198

Slovak Business Agency (SBA)

SOPK-logo2.png

Slovenská obchodná a priemyslená komora - Prešovská regionálna komora

1157450_560075664052748_956229952_n.jpg

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

“Často nám práve to, čo si myslíme, že vieme, bráni niečo sa naučiť.”

 

Čo je to lektoring?

Dosiahnuté vzdelanie v lektoringu

Rozvoj osobnosti

Kto môže využiť moju službu?

 

Korene pojmu lektor tkvejú v latinskom slove lector, čo v preklade znamená čitateľ, predčitateľ. Prvýkrát sa s týmto slovom zoznamujeme už v starovekom Ríme, kedy lektor zastával pozíciu otroka a jeho ústredným poslaním bolo predčítavať svojim pánom. V celku dnes lektora chápeme v odlišnom význame a aj napriek značnej rozmanitosti v tejto oblasti ho môžeme chápať jednotne – lektor ako vzdelávateľ dospelých.

V rámci svojich aktivít organizujem otvorené aj firemné kurzy a školenia na odborné, ako aj rozvojové témy. Vzdelanosť patrí k základným cieľom, ale zároveň aj k dôsledkom modernej spoločnosti. Mojou víziou je spoločnosť, ktorá preferuje firemnú kultúru "Human to Human", zameranú na človeka ako na kapitál, nie ako na spotrebný tovar. 

 

Dosiahnuté vzdelanie v lektoringu

Lektorské zručnosti som získala počas svojho dlhoročného pôsobenia v prostredí fondov Európskej únie, kedy som pravidelne vystupovala pred žiadateľmi a prijímateľmi pomoci. Osvedčenie s celoštátnou pôsobnosťou som získala prostredníctvom Asociácie lektorov a kariérnych poradcov vo výcviku akreditovanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako vzdelávací program ďalšieho vzdelávania pod číslom 3319/2018/21/1. 

Rozvoj osobnosti a soft skills

Manažérsky rozvoj

Profesijný rozvoj moderného manažéra je nevyhnutnosťou, ak chce splniť nároky kladené moderne vyvíjajúcou sa dobou. Takýto rozvoj motivuje manažéra k lepším pracovným výkonom, stimuluje kvalitu vykonávaných činností. Každé napredovanie manažéra v oblasti vzdelávania mu prinesie očakávaný efekt. Nielen, že stúpa jeho cena na trhu práce, ale aj dáva príklad ostatným nadriadeným, spolupracovníkom aj podriadeným, aby napredovali a pracovali na sebe. Manažérske zručnosti sa formujú cvikom a umožňujú vykonávať činnosť v obvyklých, ale aj zmenených podmienkach. V tejto oblasti sa zameriavam na riadenie ľudských zdrojov koučovacími technikami, ako aj na vytváranie firemnej kultúry "Human to Human", kedy je zamestnanec chápaný ako kapitál a nie ako spotrebný tovar.

Rozvoj soft skills

Potreba sebapoznávania a sebarozvoja bola kľúčovou najmä v prelomových obdobiach môjho života. Zmena životného, či pracovného prostredia si vyžaduje okrem prispôsobenia sa človeka novým podmienkam zároveň prácu na sebe samom, a to uvedomením si situácie, v ktorej sa nachádzame a cieľa kam smerujeme, resp. čo ešte chceme dosiahnuť. Je to veľká výzva a hnací motor, resp. vnútorná motivácia niečo vo svojom živote zmeniť a dosiahnuť, ktorá ma neopúšťa doposiaľ. Veď celý život sa niečo nové učíme a rozvíjame…

 

Kto môže využiť moju službu?

Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník

Dĺžka, trvanie kurzov: min. 1 deň 

Úroveň obtiažnosti ponúkaných kurzov a seminárov: začiatočníci / pokročilí

Miesto konania kurzov:  Slovenská republika

Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie

Možnosť absolvovať kurzy / forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / podľa potrieb zadávateľa​

Termíny konania: ASAP alebo pravidelne organizované

Tréningové metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax​

Lektorované témy:

  • Koučing v práci manažéra lídra

  • Ako riadiť tím

  • Stres manažment

  • Časový manažment

  • Efektívna komunikácia

  • Zvládnutie konfliktov

  • Ako zvládnuť pracovný pohovor bez stresu

  • + podľa potrieb zadávateľa

Cena kurzov: od 135 €​