V oblasti lektoringu spolupracujem s:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Money Pool, s.r.o.

Slovak Business Agency (SBA)

Slovenská obchodná a priemyslená komora - Prešovská regionálna komora

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

“Často nám práve to, čo si myslíme, že vieme, bráni niečo sa naučiť.”

 

Čo je to lektoring?

Podpora sociálnych služieb

Ochrana osobných údajov

Dosiahnuté vzdelanie v lektoringu

Kto môže využiť moju službu?

 

Korene pojmu lektor tkvejú v latinskom slove lector, čo v preklade znamená čitateľ, predčitateľ. Prvýkrát sa s týmto slovom zoznamujeme už v starovekom Ríme, kedy lektor zastával pozíciu otroka a jeho ústredným poslaním bolo predčítavať svojim pánom. V celku dnes lektora chápeme v odlišnom význame a aj napriek značnej rozmanitosti v tejto oblasti ho môžeme chápať jednotne – lektor ako vzdelávateľ dospelých.

 

Podpora sociálnych služieb

Predmetom mojej spolupráce s Implementačnou agentúrou MPSVR SR je vedenie odborných prednášok, seminárov a workshopov na tému "Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby". Terénna forma sociálnej služby v domácom prostredí je veľmi žiadanou službou. Ľuďom odkázaným na pomoc inej osoby umožňuje žiť dôstojne a spôsobom, ktorý je v spoločnosti a jeho prirodzenom prostredí bežný. Hlavný dôraz sa pritom kladie na základné ľudské práva a slobody, sociálny status prijímateľa ako aj na prirodzené vzťahy s rodinou a komunitou. Ministerstvo práce problematike opatrovateľskej služby a jej nedostatku venuje veľkú pozornosť, treba však zdôrazniť, že opatrovateľské služby patria už viac ako 15 rokov do plnej a výlučnej kompetencie miestnych samospráv. Z tohto dôvodu je prostredníctvom odborných prezentácií, tematických stretnutí a workshopv vykonávaná osveta a propagácia tejto pomoci miestnym samosprávam, ktoré sú takto motivované k jej výkonu.

Ochrana osobných údajov

 

So základnými ľudskými právami úzko súvisí aj ochrana osobných údajov. Odpovedzme si na otázku: Akú hodnotu má pre každého z nás jeho vlastná identita? V dnešnej pretechnizovanej dobe sme každodenne vystavovaní riziku straty našich osobných údajov ich následného zneužitia. A práve preto legislatíva Európskej únie, ako aj naša vnútroštátna legislatíva upravujú ochranu osobných údajov fyzických osôb. Tieto nariadenia sú povinné dodržiavať všetky subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje svojich zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie, klientov, dodávateľov, návštevníkov a pod. Tieto povinnosti už dávno prerástli úroveň pasívnej dokumentácie zapadnutej prachom v šuflíku. Je to živý firemný proces, ktorý jednak podlieha metodickým úpravám zo strany zákonodarcu a jednak úzko súvisí s každodennou operatívou spoločnosti. Manažéri a podnikatelia popri svojich povinnostiach, často z nedostatku informácií, považujú pravidlá GDPR za zložitého strašiaka, ktorý im komplikuje život. Pravda je však taká, že správne nastavenie pravidiel a prijatie GDPR politiky urobí prehľad a poriadok v procesných aktivitách spoločnosti a zabráni riziku vysokých pokút zo strany kontrolného štátneho orgánu. Úlohou seminárov, workshopov a webinárov je prehľadne a jednoducho zodpovedať nasledujúce a mnohé ďalšie otázky:

 

 • Ako si splniť informačnú povinnosť o spracúvaní osobných údajov voči rôznym okruhom dotknutých osôb?

 • Ako správne rozlišovať právny základ na spracúvanie osobných údajov a ako vedieť kedy ktorý použiť? Kedy potrebujeme súhlas svojho zamestnanca/klienta? Koľko papierov a komu aké dávame podpisovať?

 • Aké máte povinnosti voči svojím zamestnancom, ktorí nakladajú s osobnými údajmi vo vašej spoločnosti? K čomu a ako ich musíte zaviazať?

 • Na čo sa zamerať v súvislosti s vaším sprostredkovateľom? (externý ekonóm, účtovník, mzdár, technik BOZP a pod.) Aké záruky vám takáto osoba musí poskytnúť a akým spôsobom?  

 • Monitorujete priestory kamerovým systémom? Viete, čo všetko musíte splniť, aby ste boli v súlade s GDPR a novou metodikou EDPB? 

 • Poznáte najčastejšie pochybenia firiem pri spracúvaní osobných údajov? 

 

V súčasnej dobe COVID 19 sú aktuálne otázky:

 

 • Oprávňuje zamestnávateľa vyhlásenie mimoriadnej situácie na vyššiu mieru zásahu do súkromia zamestnanca?

 • Môže zamestnávateľ spracúvať údaje o zdravotnom stave zamestnancov? (meranie teploty, informovanie o karanténe)

 • Čo robiť v prípade podozrenia alebo identifikácie nakazeného kolegu?

 • Môže zamestnávateľ spracúvať údaje aj o iných osobách pohybujúcich sa v priestoroch, ktoré sú „chránené”? (cestovateľská anamnéza prípadne o kontaktoch s rizikovými osobami)

 • Aké riziká zamestnávateľ podstupuje pri zadaní Home office?

Dosiahnuté vzdelanie v lektoringu

Lektorské zručnosti som získala počas svojho dlhoročného pôsobenia v prostredí fondov Európskej únie, kedy som pravidelne vystupovala pred žiadateľmi a prijímateľmi pomoci. Osvedčenie s celoštátnou pôsobnosťou som získala prostredníctvom Asociácie lektorov a kariérnych poradcov vo výcviku akreditovanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako vzdelávací program ďalšieho vzdelávania pod číslom 3319/2018/21/1. 

Kto môže využiť moju službu?

Lektorovanie poskytujem pre:

 • Vzdelávacie inštitúcie a vysoké školy v témach koučovanie a riadenie podniku s využitím koučovacích techník, ochrana osobných údajov a projektový manažment

 • Miestnu samosprávu, podnikateľov a ich zamestnancov prostredníctvom organizovaných seminárov spoločnosti Money Pool s.r.o., Slovak Business Agency a Slovenská obchodná a priemyselná komora Prešov na tému ochrana osobných údajov

 • Miestnu samosprávu na tému "Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby" prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR SR

 
 
 
 
 

© 2019 by Andrea Kmecová. Proudly created with Wix.com