V oblasti koučingu spolupracujem s:

1393737_200943503417980_1283825070_n.jpg

Hniezdo koučov Business Coaching College

67179097_10157497291173293_6116026896858

Slovenská asociácia koučov

"Chcieť je pre dosiahnutie dobrého výkonu lepšie ako musieť."

 

Čo to ten koučing vlastne je?

Ako vyzerá koučovanie?

Ako dlho to trvá? Kedy uvidím výsledky?

Koho možno koučovať a koho nie?

Na čo je koučing vhodný?

Životný koučing

Biznis koučing

Psychodiagnostika LUMINA - dobrý zýklad koučingu

Dosiahnuté vzdelanie v oblasti koučing

Kto môže využiť moju službu?

 

V čase, keď som sa nadchla pre koučing a začala som sa mu venovať, moja rodina a známi sa začali zvedavo pýtať, čo to vlastne ten koučing je. Spočiatku sa mi to ťažko vysvetľovalo, veď aj ja sama som mala chvíľu problém prijať jeho filozofiu. Videla som nedôverčivé a nechápavé pohľady, za ktorými sa skrývalo rozčarovanie, že pod pojmom koučing si nekupujem inžinierský návod na šťastie a  vyriešenie mojich problémov. Pod ťarchou nárokov dnešnej doby a budovania kultu dokonalosti, sme sa sami sebe tak trošku stratili. Prijímame cudzie názory, prispôsobujeme sa okoliu, jednáme pre vonkajší efekt, a to všetko veľmi často najrýchlejšou cestou najmenšieho odporu. Výsledky takýchto rozhodnutí a jednania sú z dlhodobého hľadiska na zváženie.

Koučing dáva priestor na zamyslenie, na vhľad do seba samého. Na zodpovedanie si otázok: Čo naozaj chcem? Čo je pre mňa dôležité? Aké mám možnosti? Ako to dosiahnem? Čo mi pomáha?.... Ja to nazývam „návrat k sebe“. Základná myšlienka koučingu je hlboký rešpekt voči každému človeku ako plnohodnotnej individualite. Koučing nikoho neposudzuje, nedáva nikomu návody na jeho život, nevraví toto urob tak a toto onak..... nakladá so skutočnosťou, že len my sami sme jediným a najväčším expertom na svoj vlastný život. Avšak ako expert na svoj život si musíme uvedomiť, že zodpovednosť za to aký je, nesieme len my. A hlavne musíme v sebe nájsť vnútornú silu na ňom pracovať. Kouč je sprievodcom na tejto ceste, umožňuje nasmerovať pozornosť na zdroje, ktoré sa ukrývajú v každom z nás, pomáha otvoriť pomyselné vnútorné dvere, ktoré sme máme z rôznych dôvodov v sebe zavreté.

V súčasnej dobe je pojem koučing veľmi populárny. Používa sa na množstvo rôznych, častokrát ideovo protirečiacich aktivít a celkom odlišných zručností.

Koučovanie je vedenie transformačného rozhovoru, ktorý je v súlade s etikou, postojom k ľudskej bytosti a kľúčovými zručnosťami, tak ako ich definuje Medzinárodná federácia koučov.

 

Ako vyzerá koučovanie? Je to taký „kávičkový“ rozhovor...

 

Pre predstavivosť je proces koučovania najviac podobný terapii. Avšak s tým rozdielom, že terapia sa zameriava na príčiny skutkového stavu, analyzuje minulosť. Naproti tomu koučovací rozhovor zameriava pozornosť klienta na jeho budúcnosť. Dáva mu priestor ujasniť si situáciu, v ktorej sa nachádza a na základe tohoto uvedomenia sa klient môže rozhodnúť ako bude postupovať a akými hodnotami sa bude v ďalšom konaní riadiť. Výsledok koučovacieho rozhovoru sa odohráva v reálnom živote. A to je jeho podstata – aby klientovo konanie zodpovedalo jeho zámerom, hodnotám a cieľom. 

 

Ako dlho to trvá? Kedy uvidím výsledky?

 

Keď klient prichádza s problémom, zvyčajne rieši komplexnú a náročnú agendu. Nie je nič nezvyčajné, ak sa pod zadefinovaným problémom odhalí úplne iná podstata. Zvyčajne jeden rozhovor nepostačuje. Najčastejšie je potrebných 6 až 10 rozhovorov v priebehu pol roka až roka, aby klient dosiahol takú zmenu vo svojom živote alebo zamestnaní, ktorú považuje za uspokojivú.

 

Koho možno koučovať a koho nie?

 

Koučovať je možné iba niekoho, kto je ochotný hľadať možnosti a spôsob ako on sám môže zmeniť veci okolo seba. Radu alebo príkaz je možné dať komukoľvek. V tomto smere je koučovanie úplne iné. Na koučovací rozhovor je potrebná aktívna spolupráca klienta, ktorý je ochotný pripustiť, že je v jeho moci niečo urobiť a ovplyvniť. Nie je možné koučovať niekoho, kto nechce prijať zodpovednosť a páči sa mu poloha „obete“. Kouč robí ľudí silnejšími.

Koučovanie nie je vhodné ak klient potrebuje odbornú radu, inžiniersky návod, ak sa potrebuje dozvedieť ako postupovať podľa zavedených štandardov. V takomto prípade je potrebné vyhľadať experta a vyžiadať si odborné poradenstvo. 

 

Na čo je koučing vhodný?

 

Jednoducho povedané na koučovanie sú vhodné všetky témy, pri ktorých je potrebné prijať rozhodnutie ako konať a ako naložiť s nejakou životnou situáciou, ktorá sa nám nepáči. Koučing je vhodný ak chceme

 

 • Nájsť väčší význam, spokojnosť a vyrovnanosť vo svojom živote a práci (work-life ballance)

 • Objaviť to, čo od života naozaj chceme

 • Urobiť zásadnú životnú zmenu

 • Rozvíjať emocionálnu inteligenciu, spätnú väzbu, otvorenosť, počúvanie

 • Rozvíjať sebadôveru a sebauvedomenie....

Životný koučing

Životný koučing je určený pre "psychicky zdravú populáciu" (nie je vhodné koučovať fyzické závislosti ako drogy, alkohol, depresie...), ktorá má záujem o hlbšie sebauvedomenie a vedomé preživanie vlastného života. Pre tých, ktorí chcú riešiť problémy, v ktorých sú zamotaní alebo majú ciele, ktoré chcú dosiahnuť. Životný koučing je vhodný na nasledujúce situácie:

 • Hľadáme spôsob ako zredukovať stres

 • Chceme zlepšiť schopnosti komunikovať s inými, zvládať hnev a riešiť konflikty

 • Chceme zlepšiť schopnosť voliť si vlastnú cestu

 • Chceme zlepšiť svoju sebadisciplínu a motiváciu - napr. pre zlepšenie zdravia

 • Hľadáme odpovede na otázky čo je pre mňa životný úspech, aké ľudské vzťahy patria do môjho života...

 • Hľadáme zdroje vlastného sebavedomia a osobnej sily - prekonávanie nesmelosti...

 • Stojíme pred vážnym rozhodnutím, ktoré môže zmeniť náš život - som ochotný riskovať?...

Biznis koučing

Koučovanie sa v poslednej dobe stalo nielen povolaním, ale doslova novým spôsobom komunikácie. Osvojujú si ho tak lídri v podnikateľskom prostredí, vládne aj nevládne organizácie,  rodičia, učitelia, právnici, lekári, poradcovia a mnohé ďalšie profesie. Celkom iste už prekonalo obdobie "módneho výstrelku" a našlo si svoje miesto medzi stálymi zdrojmi osobného a profesijného rozvoja. Koučovanie zo svojej podstaty predstavuje činnosť, ktorá sa zameriava na dosiahnutie všetkých osobných aj kariérnych cieľov klienta. 

V korporátnom svete prestalo byť koučovanie exkluzívnou výsadou najvyššieho manažmentu a stáva sa štandardným nástrojom na dosiahnutie osobného rozvoja zamestnancov, prostredníctvom ktorého sa zvyšuje ich podiel na firemnom úspechu. 

Koučovanie taktiež zohráva stále väčší význam aj pri rozvoji vodcovských schopností a príprave manažérov. Samotní manažéri firiem si už začínajú uvedomovať, že uplatňovanie koučovacích metód pri riadení im umožňuje nový pohľad na problémy, než na aký boli zvyknutí doteraz. Koučovanie nie je len nástrojom na plánovanie, delegovanie úloh a riešenie problémov, ale umožňuje celkom iný, pozitívnejší prístup k ľuďom, v dôsledku čoho sa uvoľňuje ľudský potenciál a zvyšuje sa individuálny výkon. 

Pre príklad uvediem niekoľko príležitostí na koučovanie, čím ale tento výpočet, samozrejme, nekončí: 

 • Motivácia zamestnancov

 • Delegovanie

 • Riešenie problémov

 • Vzťahové problémy 

 • Vytváranie tímov

 • Plánovanie a kontola

 • Osobný rast zamestnancov

 • Oceňovanie a hodnotenie

Dosiahnuté vzdelanie v oblasti koučing

Koučovacie zručnosti som získala vďaka Business Coach College, ktorá je prvou slovenskou inštitúciou, ktorá získala ACSTH certifikát od ICF (International coach federation). Svoju činnosť vykonávam na základe diplomu BCTC (Business Coaching Trained Coach) získanom vo výcviku, ktorý je akreditovaný aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky ako vzdelávací program ďalšieho vzdelávania pod číslom 3480/2016/80/1. V súčasnej dobe sa uchádzam o medzinárodnú certifikáciu kouča ACC (Associate Certified Coach).

Kto môže využiť moju službu?

Koučovanie poskytujem pre:

 • Jednotlivcov - životný koučing

 • Pre manažérov, riadiacich pracovníkov, HR..., ktorý sa chcú učiť koučovacie techniky a tak získať a rozvíjať svoje manažérske zručnosti, resp. chcú byť sami koučovaní

 • Pre firmy, ktoré chcú koučovať svojich pracovníkov či už pre zabezpečenie progresu firmy alebo ako sociálny program pre svojich zamestnancov