Monochrome on Transparent.png

 

 

Vyhlásenie o ochrane súkromia – používanie cookies 

 

 

Ak navštívite stánku, ktorá zapisuje cookies, vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) sa pri jej prehliadaní vytvorí malý textový „cookie“ súbor. Ak tú istú stránku navštívite znova, vďaka súboru cookie sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho Vás takáto stránka „spozná“ a ponúkne Vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo Vám umožní vstup bez opätovného zadávania hesla. V prípade vypĺňania identifikačných údajov Vám súbory cookies ponúknu doplnenie údajov vyplnených už pri predchádzajúcich návštevách tohto webového prostredia a v nadväznosti na tieto informácie sa Vám zobrazí relevantný obsah a ponuky pre vaše predpokladané aktivity a služby, ktoré by ste mohli využiť. 

Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti našich webstránok prostredníctvom služieb ako napríklad Google Analytics, Google AdSense, Facebook, Strossle alebo Gemius SA, Exponea a iné. Ide o analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto stránky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

Bezpečie Vašich osobných údajov je dôležité

Od 25. mája 2018 sú vaše osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (General Data Protection Regulation), ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25. mája 2018. 

 

Čo sú osobné údaje? 

 

Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú fyzickej osoby a na základe ktorých je identifikovateľná, najmä: meno a priezvisko, rodné číslo, lokalizačné údaje, kontaktné údaje, IP adresa, využívanie služieb, preferencie, atď.

 

Čo je spracúvanie osobných údajov? 

 

Pojem zastrešuje aktivity, ktoré sa s osobnými údajmi vykonávajú, napríklad: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie, uchovávanie, poskytovanie, šírenie, kombinovanie, vymazanie, atď., a to bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovaným spôsobom alebo osobami. 

 

Kto je prevádzkovateľom? 

 

Subjektom, ktorý zodpovedá za ochranu a spracúvanie vašich osobných údajov (prevádykovateľ) je PhDr. Andrea Kmecová, IČO: 35278153, zapísaný v registri Okresného úradu Prešov, číslo: 707-16108.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných údajov, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. 

 

Právny základ spracúvania

 

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka nášho webového prostredia, pôjde o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť Váš súhlas ako dotknutej osoby a druhým bude oprávnený záujem prevádzkovateľa, najmä pri sledovaní Vašich aktivít a ich vyhodnocovaní v nadväznosti na to, že Vám chceme ponúknuť čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou vrátane priamej reklamy.

 

Aké cookies vyhodnocujeme?

 

Základné súbory cookies:

tieto súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

Perzistentné cookies:

slúžia na identifikáciu Vami preferovaných aktivít, ktoré vedome vykonáte na našich stránkach.

Prevádzkové súbory cookies:

tieto cookies slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

Reklamné súbory cookies:

slúžia na optimalizáciu zobrazovaného obsahu a reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa Vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.

Cookies tretích strán:

vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google AdSense, Facebook, Strossle , Gemius SA, Exponea a ďalší. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné. Pravidlá používania si môžete dohľadať na stránkach týchto spoločností. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.

 

Aké údaje o vás môžeme vyhodnocovať?

  • Informácie o Vašej návšteve nášho web sídla (stránky www); 

  • Informácie o IP adrese pripojenia, údaj o prehliadači, ktorý používate;

  • Informácie o Vašej aktivite na našej stránke.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

 

V našom prostredí nedochádza k spájaniu uvedených aktivít na našej stránke s Vašou osobou, a teda automatizované spracúvanie nemá vplyv na Vaše práva a slobody. Rovnako pri spracúvaní Vašich údajov nedochádza k profilovaniu.

Ako skontrolovať nastavenie cookies?

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo Vašom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak funkcionalite cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z Vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácií získaných prostredníctvom cookies, a teda k problému s prihlásením sa napr. do našich internetových aplikácií. Návod na odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných cookies nájdete ďalej. Návody na vymazanie Cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch

Internet Explorer™ 

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Safari™

https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Opera™

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Mozilla Firefox™

https://support.mozilla.com/sk/kb/odstranenie-cookies

Google Chrome™

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en

 

Umiestnenie vašich osobných údajov

 

Vaše údaje neprenášame do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) a Európskej únie (EÚ).

 

Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch.

 

Odvolanie súhlasu

V prípade, ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu, je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať.

 

Ako môžete kontaktovať prevádzkovateľa?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame Vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k uvedeným právam, alebo ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu: kmecovaa@gmail.com a Vaše podnety a žiadosti budú preverené. Rovnako nás môžete v tejto veci kontaktovať v listinnej podobe zaslať poštou na adresu: PhDr. Andrea Kmecová, Wolkerova 4, Prešov 080 01. 

Ak máte podozrenie na porušenie ochrany Vašich osobných údajov alebo sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje v rozpore so zákonom, prípadne ak nie ste spokojný s našou odpoveďou na Vaše otázky či podnet, môžete sa obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ), a máte právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie o ÚOOÚ a o postupe pri podávaní sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk

 

Ako často aktualizujeme toto vyhlásenie? 

Prevádzkovateľ pravidelne kontroluje Vyhlásenie o ochrane súkromia – používanie cookies v súvislosti so zmenami platnej legislatívy a prípadnými zmenami organizačnej štruktúry a vnútrofiremných procesov (organizačných a technických opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania) a zabezpečuje, aby ich aktuálna verzia bola vždy k dispozícii na webovom sídle prevádzkovateľa. 

Toto vyhlásenie môžeme aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho aktuálnym znením, ktoré nájdete buď na našom webovom sídle alebo Vám ho na požiadanie radi poskytneme. 

Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 1.9.2019.